Yhdistyksen säännöt

Nuorisokuoroyhdistys Allegro ry
Y-tunnus: 2076977-3
Päiväys 7.3.2006

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  • Yhdistyksen nimi on Nuorisokuoroyhdistys Allegro ry ja sen kotipaikka on Iisalmi.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  • Yhdistyksen tarkoituksena on
   • ylläpitää ja kehittää nuorten kuorolauluharrastusta
   • antaa monipuolista musiikkikasvatusta jäsenilleen sekä
   • edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla
  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
   • järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä
   • ylläpitää Allegro-nimistä kuoroa
   • hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
   • järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
   • järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konserttimatkoja
   • on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa
  • Toimintana tukemiseksi yhdistys voi
   • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
   • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
   • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
  • Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 3. Jäsenet
  • Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
   tarkoituksen ja säännöt, ja kuoroon, joka läpäisee pääsykokeen.
  • Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
   hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
   kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  • Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
   jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
   hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä
   tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
   laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  • Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 6. Hallitus
  • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
   puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä. Hallituksen
   toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
   ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
   varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
   vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
  • Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja
   tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
   ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
   vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  • Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
  • Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
  • Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  • Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.
 11. Vuosikokous
  • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
   1. kokouksen avaus
   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   4. hyväksytään kokouksen esityslista
   5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
   6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
   7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
    jäsenmaksun suuruus
   8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
   9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
   10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.